Jeugdzorg: beter onderscheid vrijwillige en gedwongen hulp

10-09-2021 Gezond Redactie


MAASSLUIS - Gedwongen en vrijwillige hulpverlening aan jongeren en hun gezinnen zal scherper van elkaar worden onderscheiden. Dat is een belangrijke doelstelling van de veranderingen in de jeugdzorg, zo zegt B&W van Maassluis in antwoord op vragen uit de raad.

Het college stelt dit zo nadrukkelijk omdat naar eigen zeggen ‘door de raadsinformatiebrief van 15 juli een onjuist beeld is ontstaan’. Raadsleden dachten dat er meer sprake van drangtrajecten zou zijn, terwijl de bedoeling juist is hiermee te stoppen. Dit onder het motto: ‘van drang door de jeugdbescherming naar vrijwillige hulpverlening door het lokale veld'. 

Dit proces van het omzetten van de min of meer gedwongen zorg aan jeugdigen naar vrijwillige ondersteuning door lokale wijkteams is een proces dan in alle vijftien gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond gewild is. Ook de Raad voor de Straftoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bevelen aan het onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen hulp scherper te maken voor jeugdigen en ouders. “Het grijze gebied ('drang' genoemd) dient te verdwijnen, mede omdat voor de term 'drang' geen wettelijke grondslag is in het kader van de Jeugdwet”, aldus het Maassluise college.

Maassluis is al in juli gestopt met het ‘afnemen’ van deze ‘drangproducten’ van hulpverleners en hulpverlenende instanties. De angst van onder meer Forum voor Democratie in de raad dat ouders met het vragen om hulp ook ‘onvrijwillige bemoeizorg’ in huis zouden halen - en dus veel terughoudender zullen worden met hun hulpvraag - is daarom volgens het college niet terecht. “Dwangtrajecten worden uitgesproken door de kinderrechter (..); vrijwillige hulpverlening is het werkterrein van de wijkteams.”

“Door de raadsinformatiebrief van 15 juli 2021 en het artikel in de Maassluise Schakel van 29 juli 2021 is een onjuist beeld ontstaan. Het gaat niet om een speciale drangaanpak, hier nemen we afscheid van. Het gaat om één continuüm van vrijwillige hulpverlening die gebruik maakt van alle mogelijkheden die de jeugdwet biedt”, aldus het college. “Deze mogelijkheden zijn ook beschikbaar voor de jeugdbescherming, alleen de jeugdbescherming kan deze inzet afdwingen vanwege de kinderbeschermingsmaatregel, het wijkteam kan het gebruik van jeugdwet-middelen alleen inzetten met steun van de ouders en de jongeren.”

Voor Maassluis gaat een bedrag van 86.000 euro over van het budget voor de hulpverleners (zogenaamde Gecertificeerde Instellingen) naar dat van de wijkteams. 

Hoe vaak de ‘drangbenadering’ jaarlijks wordt toegepast - Groen Links in de raad vroeg daar naar - is volgens B&W moeilijk te zeggen.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd