'Privacy jeugdzorgdossiers niet gewaarborgd'

31-12-2014 Gezond Redactie

MAASSLUIS - Door decentralisatie komt op 1 januari 2015 de zorg voor de kwetsbare burger in handen van de gemeente te liggen. Desiree van Doremalen, van Ouderplatform Rijnmond, Ouderkracht voor t kind, schrijft in een open brief aan de gemeenteraad dat Maassluis de privacy met betrekking tot persoonlijke dossiers echter nog niet op orde heeft.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte gemeenteraadsleden, geachte griffier,

Vandaag dinsdag 30 december 2014, heeft u allen in De Schakel, kunnen lezen dat de privacy in Maassluis, bij de decentralisatie van de zorg niet gewaarborgd is. Een schande!! Zeker omdat privacy, diverse malen bij uw raad onder de aandacht is gebracht.

Zelf heb ik, als burger van Maassluis en namens Ouderplatform Rijnmond het belang van een goede privacy bij uw raad onder de aandacht gebracht.

De eerste keer was in februari 2014, toen ik insprak bij de commissie. Daarna heb ik, privacy in diverse raadsvergaderingen en de werkgroep sociaal domein onder de aandacht gebracht.

Hoewel het recht op privacy, is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), Het IVRK (Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en een aantal Europese handvesten, vond uw raad, op een of twee uitgezonderde raadsleden na privacy niet een erg sexy onderwerp.

Een aantal vooraanstaande personen zoals de Kinderombudsman, hoogleraar Jeugdbeschermingsrecht Ido Weijers, Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens Jacob Kohnstam, en adviseur gezondheidsrecht KNMG mr. dr. Sjaak Nouwt waarschuwde herhaaldelijk dat privacy, niet een onderwerp was waar te lichtvoetig over gedacht kon/mocht worden.

Het is opmerkelijk dat uw raad, deze waarschuwingen op een enkeling na niet ter heeft harte genomen.

Het is zorgelijk dat wethouder Keijzer, in De Schakel, stelt dat ouders toestemming verlenen voor het delen van hun gegevens. Deze zgn. generieke toestemming is geen enkele waarborg voor ouders.

Het is een onrechtmatige geruststelling. Ook als er generieke toestemming is mogen gegevens aldus de Wet Bescherming Persoons gegevens, alleen worden gedeeld indien er sprake is van doelbinding. “Gegevens, worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld”.

Dit betekend niet meer en niet minder, dan dat toestemming iedere keer opnieuw moet worden verkregen. Tevens, moet steeds opnieuw worden uitgelegd, waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn en waarvoor zij gebruikt worden.

Het spanningsveld, binnen de gegevens uitwisseling in de wijkteams is gelegen in de manier van werken. Het betreft hier nl een zgn. ketenoverleg.

Binnen een ketenoverleg is het niet wenselijk om iedere partner zelf verantwoordelijk te maken voor de borging van de informatie die hij/zij deelt.

Door iedere partner zelf verantwoordelijk te maken meent men dat de regisseur van het overleg zelf niet de volledige verantwoording draagt voor het overleg. Hierdoor wordt ook niet inzichtelijk wie in welk overleg gegevens deelt.

Het risico, van onrechtmatige gegevensdeling erg groot als men ieder partner afzonderlijk verantwoordelijk maakt voor de borging van zijn gegevens.

De ouder c.q. jeugdige, behoort indien er iets mis gaat bij elk van die partners afzonderlijk bezwaar te maken. Een wijkteam, kan dus niet zoals in Maassluis, nu het geval is draaien met verschillende privacy protocollen. Zijn deze privacy protocollen allen ter goedkeuring voorgelegd aan het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens?

Dat men niet is, met het verlenen van die generieke toestemming wordt hier onder uitgelegd.Daarbij dient ook aangetekend te worden dat voor medewerkers, van een wijkteam die onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), vallen een ander privacy regime geldt.

De WGBO, die in de jeugdwet leidend is zeer duidelijk over het delen van gegevens. Het mag niet tenzij… Zelfs bij een kwestie, van leven of dood, is het niet een uitgemaakte zaak dat zij, die onder de WGBO vallen zonder meer gegevens mogen delen. Ook de beroepscode van WGBO-ers is hier duidelijk in het mag niet tenzij… Bovendien mogen medewerkers binnen een wijkteam elkaar niet onderdruk zetten gegevens te delen.

Ouderplatform Rijnmond en Ouderkracht voor t kind, wil uw raad, wijzen op het feit dat een toestemmingsverklaring, niet zo maar zonder meer kan leiden tot het ongebreideld delen van privacygevoelige informatie.

Vooraleerst, dient een toestemmingsverklaring te worden uitgereikt en ondertekend. Verder moet blijken dat ouders en jeugdige goed en neutraal zijn geïnformeerd over de consequenties van het weigeren. Voorts mag een weigering niet leiden tot het niet inzetten van de gewenste hulp.

Voorts verzoek ik de gemeenteraad de volgende vragen te beantwoorden. c.q. deze vragen waar nodig voor te leggen aan het college.

Hoe kan het dat het college een belangrijk onderwerp als privacy volledig over het hoofd heeft gezien.
Hoe kan het dat er nog steeds ondanks herhaaldelijk aandringen geen overkoepelend privacy protocol is.
Hoe kan het dat er geen informatie folder is waarin ouders helder in Jip en Janneke taal op hun rechten en plichten aangaande privacy worden gewezen.
Hoe kan het dat de gemeente Maassluis niet heeft ingezet op het aantrekken van een privacy deskundige om de privacy conform de wetgeving te regelen. Is de gemeenteraad vooralsnog van plan hier op in te zetten
Hoe kan het dat noch in de verordening jeugdhulp nog in het beleidsplan een beleidsregel voor gegevensverwerking is opgenomen
Is de gemeenteraad van plan er bij het college met spoed aan te dringen op een beleidsregel waarin de omgang met gevoelige persoonsgegevens van het gehele proces rond de jeugdhulp wordt beschreven? Zo nee waar, hoe wanneer en op welke wijze wordt de privacy dan wel ingevuld?
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw antwoorden verblijf ik.

Namens Ouderplatform Rijnmond, Ouderkracht voor t kind,
Desiree van DoremalenGerelateerd