Provincie: geld om grasland aantrekkelijk te maken voor grutto, patrijs en kievit

23-04-2020 Gezond Redactie

De grutto: foto: Kees Mostert, provincie Zuid-Holland


DEN HAAG - Er komt anderhalf miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de leefgebieden van boerenlandvogels in Zuid-Holland. Natuur- en landbouworganisaties kunnen dit geld gebruiken om terreinen vogelvriendelijk in te richten. Dat meldt de provincie Zuid-Holland.

Actie is hard nodig, aldus het provinciebestuur. De laatste jaren gaat het in het hele land slecht met onder andere grutto, patrijs, kievit en veldleeuwerik. De provincie Zuid-Holland wil daar iets aan doen. Het weideland ten noorden van Maassluis kan daar van mee profiteren.

Gedeputeerde Natuur Berend Potjer: “Dit is goed voor mensen en natuur. Ons landschap dreigt steeds minder gevarieerd te worden. Maar variatie is voor weidevogels erg belangrijk. Door graslanden meer kruidenrijk te maken, worden ze weer aantrekkelijker. Bovendien worden de gronden ook minder gevoelig voor droogte. Gelukkig willen veel grondeigenaren samen met ons daar aan werken. Deze subsidieregeling helpt hen daarbij op weg.”

Naast het kruidenrijker maken van graslanden, kunnen natuur- en landbouworganisaties in Zuid-Holland de subsidie ook inzetten om bijvoorbeeld het waterpeil aan te passen aan de behoeften van boerenlandvogels. Steeds meer boeren zijn bereid om een deel van hun percelen (tijdelijk) te vernatten, waardoor de voor vogels belangrijke ‘plasdras’-terreinen ontstaan.

De maatregelen worden in de zomer en het vroege najaar (periode 15 juli – 15 oktober) uitgevoerd. In de winter is het vaak te nat, en in het voorjaar broeden de weidevogels en mogen ze niet verstoord worden. Bijkomend voordeel is dat de uitvoering van de maatregelen werk oplevert voor (Zuid-Hollandse) aannemers, die als gevolg van de beperkingen rond het Coronavirus mogelijk minder opdrachten hadden, aldus de provincie.

De middelen die nu vrijgemaakt worden komen voort uit het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels dat de provincie in het voorjaar van 2019 heeft vastgesteld. In het plan staan concrete maatregelen beschreven om de achteruitgang van weidevogels en vogels van akkers en bollenvelden te stoppen. Naast vernatting en het inrichten van kruidenrijk grasland hoort daar ook het verminderen van de hoeveelheid mest op weilanden en akkers bij. Verder worden op diverse plekken in Zuid-Holland zogenoemde weidevogelkerngebieden ingericht op grond van de provincie. In deze gebieden wordt speciaal rekening gehouden met de behoeften van weidevogels.Gerelateerd