Onderzoek naar locaties voor windmolens

12-11-2015 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW aan windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Om ook in de toekomst schone, betrouwbare en betaalbare energie te hebben, zijn meerdere schone energiebronnen en innovaties nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. Windenergie levert hieraan een cruciale bijdrage.

De provincie onderzoekt nu de verschillende locaties op geschiktheid voor windenergie. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport (planMER). Aan de orde komen onderwerpen zoals: geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap.

De provincie heeft uit eerdere inventarisaties eenzijdig bepaald dat in tegenstelling tot de locaties uit het Convenant nu ook een locatie in Maassluis op zijn haalbaarheid te onderzoeken. Deze locatie is het bedrijventerrein ‘De Dijk’.

 

Geef uw mening

De komst van windturbines heeft invloed op de leefomgeving. Tegelijkertijd bieden windparken mogelijkheden voor omwonenden en bedrijven om te participeren in schone energie. De provincie wil daarom belanghebbenden betrekken bij het proces rond het milieuonderzoek en de locatiekeuze. U kunt tot en met 14 december 2015 uw zienswijze indienen bij de provincie en reageren op de opzet van het milieueffectonderzoek.

 

Meer weten ?

Tot en met 14 december organiseert de provincie in de regio spreekuren. U kunt dan vragen stellen over het komende proces, de inhoud van het Startdocument PlanMER en het indienen van een zienswijze. Voor inwoners van de gemeente Maassluis zullen de spreekuren plaatsvinden op maandag 30 november in het Keringhuis. U kunt dan vragen stellen over het komende proces, de inhoud van het Startdocument PlanMER en het indienen van een zienswijze.

De spreekuren worden in twee ronden gehouden: van 19.00 tot 20.00 en van 20.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden dienen zich van te voren aan te melden bij windenergie@pzh.nl  en daarbij aan te geven welke ronde zij willen bijwonen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie via: (070) 441 6622.

 Gerelateerd