Geen nieuw bodemonderzoek nieuwbouwgrond De Kade

14-07-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Er komt geen nieuw bodemonderzoek naar de staat van de vervuiling van nieuwbouwgrond ‘De Kade’, dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Forum voor Maassluis. ,,De DCMR die namens bevoegd gezag Maassluis en Provincie alle taken hieromtrent uitvoert heeft de benodigde kennis en expertise in huis om het uitgevoerde onderzoek te beoordelen. Een contra-expertise is daarom niet nodig.’’

Forum voor Maassluis verzocht het college middels schriftelijke vragen een onafhankelijke grondonderzoeker in te schakelen om een bodemonderzoek uit te voeren van nieuwbouwgrond ‘De Kade’. Volgens de partij zouden er te weinig grondmonsters zijn genomen om de daadwerkelijke staat van de hele locatie in beeld te brengen. Het college stelt dat het onderzoek bij het bestemmingsplan volgens ‘de regelen der kunst’ tot stand is gekomen.

,,De monstername en beoordeling heeft volgens verplichte protocollen plaatsgevonden die er op zijn gericht om een representatief beeld te geven van de ondergrond. Er dienen nog aanvullende onderzoeken (en monsternames) plaats te vinden om de grootte van bepaalde verontreinigingen te bepalen en bijvoorbeeld onder bestaande gebouwen de grond te onderzoeken.’’

Wonen

Het college is het met Forum voor Maassluis eens dat bebouwen op vervuilde grond geen optie is. ,,Het college mag en zal niet toestaan dat er wordt gebouwd op grond die niet volgens de wettelijke procedures geschikt is gemaakt voor het beoogde gebruik ‘wonen’. Uitgangspunt is dat de locatie volgens de geldende regelgeving geschikt moet worden gemaakt voor het beoogde gebruik, wonen met tuin.’’

,,De eigenaar heeft daartoe een raamsaneringsplan voor de gehele locatie en deelsaneringsplan voor de eerste fase, aan de oostzijde, opgesteld. Wij zijn van mening dat, mits er adequate maatregelen worden getroffen, een goed woonklimaat kan worden gecreëerd op de Kade.’’

Bodemonderzoek

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er dus geen nieuw bodemonderzoek nodig. ,,De DCMR die namens bevoegd gezag Maassluis en Provincie alle taken hieromtrent uitvoert heeft de benodigde kennis en expertise in huis om het uitgevoerde onderzoek te beoordelen. Een contra-expertise is daarom niet nodig.’’Gerelateerd