Gemeenteraad stemt in met kadernota 2020-2023

04-07-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De gemeenteraad van Maassluis heeft woensdagavond ingestemd met de kadernota 2020-2023. Dit document bevat de kaders waarbinnen de begroting opgesteld moet worden. Daarnaast zijn drie moties unaniem aangenomen.

Omdat er vanaf 2021 geen geld meer uitgetrokken is voor Bouwdorp Oost, verzoekt de gemeenteraad het college via een motie te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor activiteiten tijdens de zomervakantie voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Daarnaast is de motie ‘Resultaatgericht subsidiebeleid’ unaniem aangenomen. Met deze motie wordt het Maassluise college gevraagd vanaf de begroting 2020 een paragraaf ‘subsidies’ op te nemen waarin de gemeentelijke doelen, maatschappelijke effecten en daarbij behorende subsidieplafond wordt opgenomen. Ook in de kadernota 2021 zou een dergelijke paragraaf op te nemen zodat de gemeenteraad in staat wordt gesteld om bijtijds richting te geven.

Tekorten

Het financiële perspectief zoals geschetst in de kadernota, is achterhaald door de meicirculaire. De meicirculaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de uitkeringen vanuit het Rijk, die laat zien dat er flink wat minder geld beschikbaar komt voor Maassluis. Met de motie ‘tekorten meicirculaire’ wordt het college verzocht met voorstellen te komen om in de begroting 2020-2023 de tekorten van de meicirculaire en de beleidsinvesteringen op een evenwichtige wijze te verdelen over alle beleidsterreinen.

Kadernota

Het college stelt in de kadernota onder andere een OZB-verhoging voor en het invoeren van een toeristenbelasting. Bovendien wordt het budget voor de sportzaal aan de Haydnlaan ingezet voor de nieuwe sportzaal aan de Sportlaan omdat deze meer kost dan gedacht. Een voorgenomen motie over de sportzalen in Maassluis, is uiteindelijk niet ingediend. Het college heeft toegezegd de raad op korte termijn te informeren over de verwachte investering die nodig is voor de realisatie van een sportzaal aan de Haydnlaan.Gerelateerd