Categorieën

Service

Kadernota aangenomen, ondanks 'grote financiële onzekerheden'

Kadernota aangenomen, ondanks 'grote financiële onzekerheden'
Politiek

Kadernota aangenomen, ondanks 'grote financiële onzekerheden'

  • Redactie
  • 16-06-2020
  • Politiek
Kadernota aangenomen, ondanks 'grote financiële onzekerheden'
MAASSLUIS – De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met de kadernota 2021-2024. Dit document bevat normaliter de kaders waarbinnen de begroting opgesteld moet worden. In tegenstelling tot andere jaren is deze kadernota omgeven met grote financiële onzekerheden. ,,Op dit moment zijn we nog niet in staat dit naar kaders te vertalen; daarvoor is de situatie te wisselvallig en is de dekking van de lagere inkomsten en hogere uitgaven door het Rijk nog onduidelijk.”

In het najaar van 2019 kon nog een sluitend meerjarenperspectief worden gepresenteerd. Dit perspectief moest in het voorjaar al negatief worden bijgesteld, door onder andere oplopende tekorten in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en een tekort op het leerlingenvervoer. Daarnaast zal het financiële beeld nog fors worden beïnvloed door de effecten van de coronacrisis.

Procesvoorstel

Het college doet in de kadernota 2021-2024 een ‘procesvoorstel bezuinigen’. ,,Omdat het perspectief dermate onzeker is, willen we een breed en samenhangend pakket samenstellen van €1,5 miljoen aan bezuinigingen. Dit biedt de mogelijkheid om eventuele extra tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Om dit te realiseren zal de begroting per taakveld worden beoordeeld.”

Moties

Tijdens de behandeling van de kadernota zijn er drie moties ingediend en aangenomen. Het gaat daarbij om de motie ‘verbinding met subsidies’. Daarmee wordt het college gevraagd bij het opstellen van het subsidiebeleid verbindingen te stimuleren tussen maatschappelijke organisaties in subsidies. En te onderzoeken of deze mogelijke verbindingen in de voorwaarden van een subsidieverlening kunnen worden opgenomen.

Met de motie ‘Herijking toeleiding Maatwerkvoorzieningen en Huishoudelijke hulp WMO’, die unaniem werd aangenomen, wordt het college gevraagd zelfstandig en waar mogelijk samen met Vlaardingen en Schiedam ‘een traject tot verdere transformatie in te zetten’. Het college wordt bovendien nadrukkelijk gevraagd daarbij de toegang naar maatwerkvoorzieningen en specifiek de toegang tot huishoudelijke hulp te betrekken.

Actief informeren

In de derde motie ‘informeren gemeenteraad bij bezuinigingsvoorstellen’ wordt het college verzocht na het zomerreces een thema-avond te organiseren om de gemeenteraad actief te informeren over ‘de uitkomsten van de zoektocht naar bezuinigingen ter grote van €1,5 miljoen euro.’