Vergadering Adviesraad Samenlevingszaken

12-12-2017 Politiek Redactie

MAASSLUIS - De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert woensdag 13 december 2017. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek 93.050. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners van Maassluis zijn van harte welkom.

Agenda
1. Opening
2. Inspraak/Vragenhalfhuur
3. Mededelingen
4. Verslag van de vergadering van 25 oktober 2017
5. Voorstel Themabijeenkomsten
6. Voorstel nieuwe verordening Adviesraad
7. Data vergaderingen Adviesraad 2018
8. Werkplan 2018
9. Besluitenlijst DB
10. Rondvraag
11. Besloten deel van de vergadering
12. Sluiting
De agenda is ook te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken: www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Wat doet de adviesraad?
De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Deskundigenpool
De adviesraad maakt gebruik van een deskundigenpool. Dit is een soort klankbordgroep van (ervarings)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad Samenlevingszaken kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van 'samenlevingszaken' in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Gerelateerd